ارشيو نرم افزار

اپديت روزانه nod32

NOD32 IDs Update Time: December 09,2013


Username:TRIAL-0101201523
Password:armxx4htt9

Username:TRIAL-0101201513
Password:vr9sme2tsc

Username:TRIAL-0101199908
Password:jksp94sver

Username:TRIAL-0101201608
Password:r4esfjajkm

Username:TRIAL-0101201598
Password:mumke6x2ah

Username:TRIAL-0101201595
Password:cp7mt3j644

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیستم آذر 1392ساعت 9:28  توسط نيما  | 

NOD32 IDs Update Time: October 28,2012 21:22:15ThreatSense Update:

Username:TRIAL-75155906
Password:b5p6cpa25f

Username:TRIAL-75155903
Password:raf4h4x4c7

Username:TRIAL-75155902
Password:d4avjaxumr

Username:TRIAL-75155804
Password:ca33bh6h3f

Username:TRIAL-75155819
Password:ktnuav3bdt

Username:TRIAL-75155825
Password:ph52u6m5vc

+ نوشته شده در  دوشنبه هشتم آبان 1391ساعت 23:17  توسط نيما  | 

NOD32 IDs Update Time: August 31,2012 11:51:50


NOD32 IDs Update Time: August 31,2012 11:51:50
ThreatSense Update:

Username:TRIAL-71937658
Password:b3nrnakm5b

Username:TRIAL-71937660
Password:uuvshuvhuk

Username:TRIAL-71937667
Password:s45m27ttnh

Username:TRIAL-71937658
Password:b3nrnakm5b

Username:TRIAL-71937660
Password:uuvshuvhuk

Username:TRIAL-71937667

Password:s45m27ttnh


 

31 August 2012

10 شهریور 1391

IRAN Tehran 12:40' PM

 

Username: TRIAL-70272905
Password: hs75tjm2ph

Username: EAV-61571167
Password: v622b4anb6

Username: TRIAL-70765948
Password: 4pf4gai7mu

Username: EAV-66639701
Password: jte2daffkr
Username: TRIAL-70763245
Password: marmawbi5s

Username: TRIAL-70420305
Password: kvdaebcb6d


Username: TRIAL-70449252
Password: uakaj5k688

Username: TRIAL-70449261
Password: 25s3u8t653

+ نوشته شده در  جمعه دهم شهریور 1391ساعت 12:42  توسط نيما  | 

NOD32 IDs Update Time: August 05,2012 15:14:05


Username:TRIAL-70463849
Password:jd52mnfpvu

Username:TRIAL-70463859
Password:dmr4vdp58h

Username:TRIAL-70463865
Password:hb77hmbvr4

Username:TRIAL-70463769
Password:5br6b4jcec

Username:TRIAL-70463770
Password:xsju65ttpr

Username:TRIAL-70463784
Password:dud28fd6sn

+ نوشته شده در  سه شنبه هفدهم مرداد 1391ساعت 10:5  توسط نيما  | 

فایل آپدیت آفلاین کاسپراسکای


در این پست هم مثل همیشهآپدیت آفلاین کاسپراسکای  بروز رو قرار دادمادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه دوازدهم مرداد 1391ساعت 1:6  توسط نيما  | 

30 July 2012


Username: TRIAL-68965148

Password: ms7x7rrnjv

 

Username: TRIAL-68965150

Password: tf7t3k3dkr

 

Username: TRIAL-68965153

Password: dbeut8cab3

 

Username: TRIAL-68965157

Password: acu5mmndtp

 

 

Username: TRIAL-68964257

Password: 4bbbm5mjr4

 

Username: TRIAL-68964265

Password: dprb57k3be

 

Username: TRIAL-68964278

Password: ekda8r56mx

 

Username: TRIAL-68964285

Password: dsm5p34efu

 

 

 

Username: TRIAL-68964302

Password: cppam3vma4

 

Username: TRIAL-68964305

Password: vjvcem8h3c

 

Username: TRIAL-68964310

Password: tr67vx6ttb

 

Username: TRIAL-68964314

Password: rskdpcfvc3

 

Username: TRIAL-68965148

Password: ms7x7rrnjv

 

Username: TRIAL-68965150

Password: tf7t3k3dkr

 

Username: TRIAL-68965153

Password: dbeut8cab3

 

Username: TRIAL-68965157

Password: acu5mmndtp

 

Username: TRIAL-68965161

Password: npuubbasud

 

Username: TRIAL-68965166

Password: e84txsvdnh

 

Username: TRIAL-68965184

Password: rbd7tjsr76

+ نوشته شده در  دوشنبه نهم مرداد 1391ساعت 11:32  توسط نيما  | 

NOD32 ID Update Time 2012-07-15


Username:TRIAL-69336380
Password:anufaurxm4

Username:TRIAL-69336383
Password:ptndf8e4vt

Username:TRIAL-69336393
Password:7s8h6b7ubk

Username:TRIAL-69336399
Password:54sdj4k4s3

Username:TRIAL-69336427
Password:smfkf56758

Username:TRIAL-69336403
Password:prskudxnrc

Username:TRIAL-69336429
Password:4a38hh6snc

Username:TRIAL-69336461
Password:n4bbtb55e2

Username:TRIAL-69336459
Password:urb8n6esft

Username:TRIAL-69336463
Password:febe2fsde6

Username:TRIAL-69336479
Password:unee4bxdbc

Username:TRIAL-69336481
Password:n2ej8fmpbj

Username:TRIAL-69336496
Password:vrc86c47h6

Username:TRIAL-69336494
Password:5dc527dvj2

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و پنجم تیر 1391ساعت 0:33  توسط نيما  | 

NOD32 ID Update Time :2012-06-29


Username:TRIAL-68487924
Password:5hnthexd6u

Username:TRIAL-68487921
Password:jnfrnsmhdk

Username:TRIAL-68487952
Password:r67sj6cfj5

Username:TRIAL-68487961
Password:v3dhubkfev

Username:TRIAL-68487988
Password:r76r42p4jr

Username:TRIAL-68487999
Password:kdttcpxfte

Username:TRIAL-68488701
Password:mn2n5sja6d

Username:TRIAL-68488707
Password:7nxcmbfc8v

Username:TRIAL-68488756
Password:rb3rde4rx4

Username:TRIAL-68488761
Password:ft8n3vpcr7

Username:TRIAL-68488781
Password:t4bmkj7xm4

Username:TRIAL-68488816
Password:ev4f5khbua

Username:TRIAL-68488835
Password:xpdpu7pder

Username:TRIAL-68488869
Password:r3csh7rbdj

Username:TRIAL-68488878
Password:uvjhtb2a8c


28 June 2012

08 تیر 1391

IRAN Tehran 08:45' AM

 

Username: TRIAL-66962408
Password: ktu37hpfs5

Username: TRIAL-66962409
Password: rc4bcfdxhp

Username: TRIAL-66962410
Password: d6u6cndrraUsername: TRIAL-66962343
Password: c2jau36muk

Username: TRIAL-66962356
Password: b5vbrfkjj5

Username: TRIAL-66962388
Password: 5m7av5ujck

Username: TRIAL-66962406
Password: rhux3c26tx

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه هشتم تیر 1391ساعت 20:57  توسط نيما  | 

NOD32 ID Update Time :2012-06-24Username: TRIAL-66825740
Password: rm3ammerta

Username: TRIAL-66825767
Password: bb2efs6xr8

Username: TRIAL-66825774
Password: 8h8ax548k7

Username: TRIAL-66825790
Password: u84buax8nx

 

23 JUNE 2012

 

Username: TRIAL-66825888
Password: kerh4mp2p5

Username: TRIAL-66826595
Password: rtkheu7dnr

Username: TRIAL-66826598
Password: bntj8fhae2

Username: TRIAL-66826665
Password: f7hjknjtk7

Username: TRIAL-66826668
Password: 33rmeburcfUsername: TRIAL-66826719
Password: x2sst54h5b

Username: TRIAL-66826721
Password: ht3tmpdeuk

Username: TRIAL-66880969
Password: 2p8h4debav

Username: TRIAL-66880971
Password: 7d8eu8r2br

Username: TRIAL-66881029
Password: cuveaetjev

Username: TRIAL-66881031
Password: jjvb4a5afr

Username: TRIAL-66881096
Password: jdmemmu6k5

Username: TRIAL-66881099
Password: 48tfea73cd

Username: TRIAL-66881770
Password: kt46udr4sp

Username: TRIAL-66881774
Password: huhdns37ae

Username: TRIAL-66881816
Password: ravdmpbasf

Username: TRIAL-66881817
Password: krn5hrmr5u

Username: TRIAL-66881924
Password: fmsebc4bnj

Username: TRIAL-66882036
Password: jcn8npdrkc

Username: TRIAL-66882576
Password: uax4s6bh38

Username: TRIAL-66882615
Password: mema2f4a5c

Username: TRIAL-66882621
Password: p64dmrp4mv

Username: TRIAL-66962343
Password: c2jau36muk


+ نوشته شده در  شنبه سوم تیر 1391ساعت 23:15  توسط نيما  | 

NOD32 ID Update Time :2012-06-22Username:TRIAL-68202224
Password:vr47b4pdh6

Username:TRIAL-68202219
Password:kdm7txruxs

Username:TRIAL-68202245
Password:8xabsn3678

Username:TRIAL-68202220
Password:xjucsrr4n7

Username:TRIAL-68202254
Password:tp5cpuv6a2

Username:TRIAL-68202252
Password:atvav8kahr

Username:TRIAL-68202217
Password:83md6b6fv5

Username:TRIAL-68202266
Password:7x8bahdr6u

Username:TRIAL-68202273
Password:sp4b8nar8n

Username:TRIAL-68202274
Password:2d474hjeah

Username:TRIAL-68202298
Password:37tc442pe7

Username:TRIAL-68202289
Password:h6des5rhux

Username:TRIAL-68202291
Password:ptdcmx38us

Username:TRIAL-68202301
Password:rp3bphkb8b

Username:TRIAL-68202323
Password:ecjara3dmj

Username:TRIAL-68202324
Password:sjser33kc2

Username:TRIAL-68202328
Password:6us8epm2en

Username:TRIAL-68202330
Password:ua8jdbmduj

+ نوشته شده در  جمعه دوم تیر 1391ساعت 13:58  توسط نيما  | 

NOD32 ID Update Time :2012-06-19Username:TRIAL-68041242
Password:b56tfdppca

Username:TRIAL-68041243
Password:6kxjce37np

Username:TRIAL-68041256
Password:7fkhe2kb27

Username:TRIAL-68041254
Password:2tkmm6ak2c

Username:TRIAL-68041253
Password:6btvr5x5nx

Username:TRIAL-68041274
Password:hkvucrfnjt

Username:TRIAL-68041268
Password:dvfrphtu3a

Username:TRIAL-68041287
Password:jfjtfb2sub

Username:TRIAL-68041289
Password:r6jpa6bfv6

Username:TRIAL-68041323
Password:6bbm2cc65h

Username:TRIAL-68041320
Password:mf4j6p3aca

Username:TRIAL-68041356
Password:bufum6d8sr

Username:TRIAL-68041354
Password:57f2sb4jrx

Username:TRIAL-68041363
Password:83pp5ebjkp

Username:TRIAL-68041364
Password:epnmxam8mj

Username:TRIAL-68041385
Password:hc8vhh58xb

+ نوشته شده در  سه شنبه سی ام خرداد 1391ساعت 16:51  توسط نيما  | 

NOD32 ID Update Time :2012-06-16

Username: TRIAL-66798318
Password: 7jdruxb5cx
Username: TRIAL-66798318
Password: 7jdruxb5cx

Username: TRIAL-66798336
Password: c6htmrf272

Username: TRIAL-66798340
Password: pffmae5dan

Username: TRIAL-66798351
Password: xucujxc2ar

Username: TRIAL-66798336
Password: c6htmrf272

Username: TRIAL-66798340
Password: pffmae5dan

Username: TRIAL-66798351
Password: xucujxc2ar

Username:TRIAL-67858644
Password:ans6n4bnt7

Username:TRIAL-67858678
Password:nt3c622bk2

Username:TRIAL-67858686
Password:cfkcnv3s3k

Username:TRIAL-67858719
Password:eke2u2bee7

Username:TRIAL-67858753
Password:3en47sap7t

Username:TRIAL-67858715
Password:pt4dm7mpmb

Username:TRIAL-67859835
Password:uh3apdhhc4

Username:TRIAL-67859849
Password:mxder2np2p

Username:TRIAL-67859886
Password:nvef86b534

Username:TRIAL-67859882
Password:4ad8vtxh5r

Username:TRIAL-67859909
Password:52cktnht5c

Username:TRIAL-67859907
Password:bnbhnhth67

Username:TRIAL-67859967
Password:eh4hrdnejd

Username:TRIAL-67859973
Password:ctmd564n3u

+ نوشته شده در  شنبه بیست و هفتم خرداد 1391ساعت 12:24  توسط نيما  | 

NOD32 ID Update Time :2012-06-15


virus database version :

Username:TRIAL-67858587
Password:uba58m4c85

Username:TRIAL-67858591
Password:6s36k6fre2

Username:TRIAL-67858631
Password:bje5skus6n

Username:TRIAL-67858620
Password:7s474b56fc

Username:TRIAL-67858644
Password:ans6n4bnt7

Username:TRIAL-67858678
Password:nt3c622bk2

Username:TRIAL-67858686
Password:cfkcnv3s3k

Username:TRIAL-67858719
Password:eke2u2bee7

Username:TRIAL-67858753
Password:3en47sap7t

Username:TRIAL-67858715
Password:pt4dm7mpmb

Username:TRIAL-67859835
Password:uh3apdhhc4

Username:TRIAL-67859849
Password:mxder2np2p

Username:TRIAL-67859886
Password:nvef86b534

Username:TRIAL-67859882
Password:4ad8vtxh5r

Username:TRIAL-67859909
Password:52cktnht5c

Username:TRIAL-67859907
Password:bnbhnhth67

Username:TRIAL-67859967
Password:eh4hrdnejd

Username:TRIAL-67859973
Password:ctmd564n3u

+ نوشته شده در  جمعه بیست و ششم خرداد 1391ساعت 18:18  توسط نيما  | 

NOD32 ID Update Time :2012- 06- 12


virus database version :

Username:TRIAL-67648004
Password:khxjhd4x4j

Username:TRIAL-67648020
Password:mktdmd8rac

Username:TRIAL-67648042
Password:6mbbdh5cux

Username:TRIAL-67648045
Password:ks58kutf5n

Username:TRIAL-67654374
Password:u2df7tnr4n

Username:TRIAL-67654373
Password:87mm6knxt4

Username:TRIAL-67654392
Password:4khjesf3x3

Username:TRIAL-67654388
Password:2mxs78s6er

Username:TRIAL-67654412
Password:pbekt62f46

Username:TRIAL-67654407
Password:t3upfdm8kp

Username:TRIAL-67654426
Password:b8jfrse638

Username:TRIAL-67654430
Password:jpch4ctj85

Username:TRIAL-67654458
Password:hvkd4tda5e

Username:TRIAL-67654461
Password:23dca75dc6

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و سوم خرداد 1391ساعت 14:22  توسط نيما  | 

NOD32 ID Update Time :2012- 06- 08:

Username:TRIAL-67445120
Password:57p8fh6hfp

Username:TRIAL-67445112
Password:rrdevd58ph

Username:TRIAL-67445145
Password:ckmh874hh6

Username:TRIAL-67445148
Password:speeejrmru

Username:TRIAL-67445168
Password:ax57nxkj7d

Username:TRIAL-67445167
Password:m5ccnrkrvt

Username:TRIAL-67445187
Password:m3fj4u4crd

Username:TRIAL-67445190
Password:47ahaase25

Username:TRIAL-67445194
Password:66saftfchd

Username:TRIAL-67445212
Password:crxdptbnds

Username:TRIAL-67445211
Password:pv6jnmbu58

Username:TRIAL-67445218
Password:a3ha4knuu8

Username:TRIAL-67445220
Password:4chd8rc6ud

Username:TRIAL-67445241
Password:p5edn4uk2h

Username:TRIAL-67445248
Password:87r533akrj

Username:TRIAL-67445245
Password:s427unjfht

+ نوشته شده در  جمعه نوزدهم خرداد 1391ساعت 10:26  توسط نيما  | 

NOD32 ID Update Time :2012-06-01


virus database version :

Username:TRIAL-67070921
Password:e576nr4f5u

Username:TRIAL-67070929
Password:5pr67n62jh

Username:TRIAL-67070939
Password:52usr285ja

Username:TRIAL-67070934
Password:d7h7j7hdrd

Username:TRIAL-67070943
Password:pmu35bkphk

Username:TRIAL-67070945
Password:h2u6afa2fr

Username:TRIAL-67070967
Password:shj2p3s7ue

Username:TRIAL-67070965
Password:27jvju5vua

Username:TRIAL-67070984
Password:tkfts4x338

Username:TRIAL-67070985
Password:25n5x3mhrt

Username:TRIAL-67070998
Password:x736tf4edb

Username:TRIAL-67070999
Password:k3t2tn48nv

Username:TRIAL-67071019
Password:48hr54v55e

Username:TRIAL-67071015
Password:2axxvf88k5

Username:TRIAL-67071026
Password:54avmrxtaf

Username:TRIAL-67071024
Password:bpasfkahbb

+ نوشته شده در  جمعه دوازدهم خرداد 1391ساعت 20:27  توسط نيما  | 

NOD32 ID Update Time :2012-05-24
Username:TRIAL-66663898
Password:e668bbke33

Username:TRIAL-66663893
Password:nmxantxt8v

Username:TRIAL-66663904
Password:hukcxj78jj

Username:TRIAL-66663905
Password:u3thvc7ea2

Username:TRIAL-66663926
Password:8bvfh2n36u

Username:TRIAL-66663920
Password:5kfcur48mc

Username:TRIAL-66663938
Password:b7kemj85fd

Username:TRIAL-66663942
Password:783ne2j8x4

Username:TRIAL-66663981
Password:cvxhrm7hxj

Username:TRIAL-66663978
Password:s4rfx3uk7b

Username:TRIAL-66664008
Password:tvhkxjbuc2

Username:TRIAL-66664011
Password:drpns6ms5a

Username:TRIAL-66664029
Password:76kjj7sf8u

Username:TRIAL-66664027
Password:2fknpcfs73

Username:TRIAL-66664053
Password:axufsbvnvu

Username:TRIAL-66664054
Password:m65mr4vumb

Username:TRIAL-66664064
Password:67jj43647h

+ نوشته شده در  پنجشنبه چهارم خرداد 1391ساعت 12:45  توسط نيما  | 

NOD32 ID Update Time :2012- 05- 21Username:TRIAL-66422690
Password:8kuut2a7n3

Username:TRIAL-66422698
Password:j2bua47n7e

Username:TRIAL-66422705
Password:2ux7v5tnee

Username:TRIAL-66422706
Password:tcrvr656rt

Username:TRIAL-66422720
Password:8ek3thnftr

Username:TRIAL-66422741
Password:xuv6dx68e4

Username:TRIAL-66422717
Password:pkdx3ucj4f

Username:TRIAL-66422745
Password:c8vx4msmfr

Username:TRIAL-66423573
Password:kermjs3me4

Username:TRIAL-66423578
Password:cx2k7an777

Username:TRIAL-66423605
Password:svhnd7skkk

Username:TRIAL-66423609
Password:pxxu7k4p4b

Username:TRIAL-66423617
Password:us6mhpbpv4

Username:TRIAL-66423613
Password:5axnuap562

Username:TRIAL-66423653
Password:2ccu6hcskc

Username:TRIAL-66423651
Password:snc2bn34jh

+ نوشته شده در  دوشنبه یکم خرداد 1391ساعت 0:46  توسط نيما  | 

NOD32 ID Update Time :2012- 05- 14

virus database version :


Username:TRIAL-66150937
Password:2x23vjrxnv

Username:TRIAL-66151700
Password:5pcr8pdrc6

Username:TRIAL-66151735
Password:4pbpphrcbs

Username:TRIAL-66151731
Password:b75s445rhn

Username:TRIAL-66151852
Password:jcb4fb3uxa

Username:TRIAL-66151849
Password:mbttpvpsfj

Username:TRIAL-66151893
Password:k4n6md2aef

Username:TRIAL-66151897
Password:2dnxb4knh5

Username:TRIAL-66151914
Password:62s23usjc6

Username:TRIAL-66151912
Password:xcs573fubc

Username:TRIAL-66151996
Password:k45ucfpvun

Username:TRIAL-66151991
Password:2467txstr6

Username:TRIAL-66152736
Password:eac2f25up2

Username:TRIAL-66152732
Password:h8vsnkss8b

Username:TRIAL-66152806
Password:se4vn3f6v3

Username:TRIAL-66152811
Password:jxauch5rn5

Username:TRIAL-66152842
Password:5m847ntvk5

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و پنجم اردیبهشت 1391ساعت 15:26  توسط نيما  | 

NOD32 ID Update Time :2012 -05- 10


virus database version :

Username:TRIAL-65907153
Password:26bkasx333

Username:TRIAL-65907157
Password:dhbcxfje5p

Username:TRIAL-65907163
Password:h7rfkr78k8

Username:TRIAL-65907165
Password:purdejfxm4

Username:TRIAL-65907173
Password:287dunee7f

Username:TRIAL-65907170
Password:edxb435je7

Username:TRIAL-65907193
Password:chacfbv34c

Username:TRIAL-65907190
Password:bchrseatp5

Username:TRIAL-65907249
Password:32jfjkrdmb

Username:TRIAL-65907252
Password:ktrhc73bdk

Username:TRIAL-65907260
Password:8dens422nd

Username:TRIAL-65907264
Password:mrdffrkdp4

Username:TRIAL-65907267
Password:7kmhadvbfc

Username:TRIAL-65907270
Password:retk42878m

Username:TRIAL-65907279
Password:d2hrju6uhe

Username:TRIAL-65907282
Password:xtptchfsap

Username:TRIAL-65907297
Password:jkktapbscf

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و یکم اردیبهشت 1391ساعت 0:31  توسط نيما  | 

NOD32 ID Update Time :2012- 05- 05


NOD32 ID Update Time :2012-05-05 00:50:05
virus database version :

Username:TRTAL-65617969
Password:3p37kp2ehj

Username:TRTAL-65617983
Password:esvbp4hrkh

Username:TRTAL-65617990
Password:d2667cf3de

Username:TRTAL-65617996
Password:fnjatk4tv2

Username:TRTAL-65618001
Password:87s8f4pep5

Username:TRTAL-65618441
Password:55de8hdc38

Username:TRTAL-65618447
Password:dhsfpkbtjm

Username:TRTAL-65618453
Password:2hs575axm6

Username:TRTAL-65618459
Password:5788tdur6p

Username:TRTAL-65618468
Password:ufcjvhe8x4

Username:TRTAL-65618476
Password:3bja8mn8st

Username:TRTAL-65618484
Password:bp2aprkpc8

Username:TRTAL-65618637
Password:jnvp6hv6xh

Username:TRTAL-65618652
Password:s8jj4vsxbt

Username:EAV-64723036
Password:xx585bbr7b

Username:EAV-64725992
Password:ecaxrba74h

+ نوشته شده در  شنبه شانزدهم اردیبهشت 1391ساعت 11:10  توسط نيما  | 

NOD32 ID Update Time :2012- 05- 04

Time :2012-   05-   04


virus database version :

Username:TRTAL-65568682
Password:8kx86hsr5j

Username:TRTAL-65568688
Password:5uh5ha6xk2

Username:TRTAL-65568652
Password:kkvj6t782n

Username:TRTAL-65569489
Password:x3sn78523h

Username:TRTAL-65569485
Password:cdreuvrd47

Username:TRTAL-65569524
Password:thkehe4vca

Username:TRTAL-65569556
Password:m3tdn4cv7r

Username:TRTAL-65569609
Password:p4s8aa65dv

Username:TRTAL-65569625
Password:4bv7b5b6b5

Username:TRTAL-65569674
Password:ekhenhdnpe

Username:TRTAL-65569715
Password:p4chh7efxn

Username:TRTAL-65570675
Password:hhu8deum5u

Username:TRTAL-65570713
Password:7bn4vtjuds

Username:TRTAL-65570752
Password:3mp8j6ukdb

Username:TRTAL-65570755
Password:5ka2srkfvk

Username:TRIAL-65570780
Password:2s24jmfaak

Username:TRIAL-65570784
Password:kf2buxtu7v

+ نوشته شده در  پنجشنبه چهاردهم اردیبهشت 1391ساعت 23:12  توسط نيما  | 

Latest Nod32 keys | 04/01/2012


ESET Nod32 Username And Password | Latest Nod32 keys | 04/01/2012

username:TRIAL-63813985 password:34u37f8trv

username:TRIAL-63815684 password:fccpr2rvr2

username:TRIAL-63815748 password:t7hthvbc73

username:TRIAL-63815787 password:7jfkpdac8c

username:TRIAL-63815786 password:c4nutcxtvx

username:TRIAL-63815824 password:uvuv6tmbmu

username:TRIAL-63815822 password:nau3b2bmm3

username:TRIAL-63815817 password:d37mjs2bdv

username:TRIAL-63815855 password:p8ds3dc552

username:TRIAL-63815862 password:3ktshfakmc

username:TRIAL-63815992 password:dm8s8uerxp

username:TRIAL-63815990 password:cfe7j2sjkf

username:TRIAL-63815988 password:m52tkds66m

username:TRIAL-63816041 password:v8a72235nv

username:TRIAL-63816045 password:nrh5mfmpe2

username:TRIAL-63816050 password:dap4avab85

+ نوشته شده در  سه شنبه دوازدهم اردیبهشت 1391ساعت 11:10  توسط نيما  | 

NOD32 ID Update Time :2012-4-29[2012-4-29]

Username:TRIAL-65159123
Password:teeu5r8ucu

Username:TRIAL-65161224
Password:f26rs3xsbk

Username:TRIAL-65159134
Password:x8sst32f48

Username:TRIAL-65161232
Password:7mrrbv3br7

Username:TRIAL-65161235
Password:mrhphbpd2x

Username:TRIAL-65161253
Password:f6emrfhh6v

Username:TRIAL-65161255
Password:vb7jxu8kdm

Username:TRIAL-65161282
Password:kuvruvspps

Username:TRIAL-65161280
Password:shvnpr5epm

Username:TRIAL-65161338
Password:vdmntm2c5t

Username:TRIAL-65161345
Password:27etbc33bu

Username:TRIAL-65161354
Password:bmrmuf5c34

Username:TRIAL-65161372
Password:h8vr5exnvf

Username:TRIAL-65161401
Password:68ve55h73c

[2012-4-27]

Username:TRIAL-65158939
Password:a4ux5ruffx

Username:TRIAL-65158966
Password:fv5nv4suc4

Username:TRIAL-65158973
Password:hrvtestkj6

Username:TRIAL-65159008
Password:jpxuxxh2kf

Username:TRIAL-65159043
Password:sc2saxf5mn

Username:TRIAL-65159050
Password:5tckt4jecu

Username:TRIAL-65159047
Password:3tstkfthtj

Username:TRIAL-65159063
Password:4vnmph2c3c

Username:TRIAL-65159056
Password:jscxbjkcac

Username:TRIAL-65159088
Password:sfdtmjjecj

Username:TRIAL-65159097
Password:aexxcmbarb

Username:TRIAL-65159099
Password:j3hmd4bube

Username:TRIAL-65159111
Password:uc4t8brxpd

Username:TRIAL-65159127
Password:vd2mcbvru7

[2012-4-24]

Username:TRIAL-64951796
Password:daj38r6xvx

Username:TRIAL-64951812
Password:ebftbsar5r

Username:TRIAL-64951819
Password:f6a2tfcfas

Username:TRIAL-64951830
Password:kvkxjr5425

Username:TRIAL-64951847
Password:shr3srvcuh

Username:TRIAL-64951851
Password:vfbs2bmact

Username:TRIAL-64951869
Password:53ev8bek87

Username:TRIAL-64951873
Password:ppe5jmt77h

Username:TRIAL-64951886
Password:55cpbckde2

Username:TRIAL-64951889
Password:5xj5mex75r

Username:TRIAL-64951900
Password:8rv3cppss5

Username:TRIAL-64951905
Password:f8p5pa5722

Username:TRIAL-64951904
Password:bpftjbdnbd

Username:TRIAL-64953873
Password:f3mej5rrjh

[2012-4-22]

Username:TRIAL-64854895
Password:42edna4ah3

Username:TRIAL-64854895
Password:42edna4ah3

Username:TRIAL-64854895
Password:42edna4ah3

Username:TRIAL-64854895
Password:42edna4ah3

Username:TRIAL-64854895
Password:42edna4ah3

Username:TRIAL-64855005
Password:2ajjbxptk8

Username:TRIAL-64951655
Password:76mbj7v4ea

Username:TRIAL-64951636
Password:t4ax7adaua

Username:TRIAL-64951643
Password:uu45pxf24c

Username:TRIAL-64951675
Password:5h533xe45j

Username:TRIAL-64951671
Password:3jj8tdp7k8

Username:TRIAL-64951669
Password:88j6n83um4

Username:TRIAL-64951678
Password:jnux8c57ca

Username:TRIAL-64951674
Password:fpb72reatx

[2012-4-20]

Username:TRIAL-64852956
Password:tbmxa3khh8

Username:TRIAL-64854702
Password:mbcjbkcn6m

Username:TRIAL-64854694
Password:xnsjrna7n2

Username:TRIAL-64854678
Password:jemkpt66rr

Username:TRIAL-64852944
Password:u8avdk6mtp

Username:TRIAL-64852929
Password:nfd8epp5k4

Username:TRIAL-64852891
Password:f25vskc7u6

Username:TRIAL-64852875
Password:ev75pj8dpc

Username:TRIAL-64852877
Password:u423vxvfx4

Username:TRIAL-64852867
Password:pam57n6u8p

Username:TRIAL-64702775
Password:hhjrnep5b5

Username:TRIAL-64702757
Password:n5mtd8v376

Username:TRIAL-64702754
Password:7xuu8u7vxe

Username:TRIAL-64702750
Password:kaumvjtb25

[2012-4-16]

Username:TRIAL-64586583
Password:m874t47xpb

Username:TRIAL-64485256
Password:fpjn2fsvj3

Username:TRIAL-64485311
Password:hmrvusxvex

Username:TRIAL-64485327
Password:jnmrxt5rmr

Username:TRIAL-64485336
Password:ete2mnurrx

Username:TRIAL-64485336
Password:ete2mnurrx

Username:TRIAL-64318153
Password:k5n4xs328x

Username:TRIAL-64318153
Password:k5n4xs328x

Username:TRIAL-64318153
Password:k5n4xs328x

Username:TRIAL-64586507
Password:fbjam6786b

Username:TRIAL-64586542
Password:pxk7x66c7h

Username:TRIAL-64586541
Password:36tcxv6jxv

Username:TRIAL-64586535
Password:6uafk7scef

[2012-4-11]

Username:TRIAL-64318162
Password:vj2vfv5ax6

Username:TRIAL-64318072
Password:pjea7xxr7b

Username:TRIAL-64318041
Password:x37b4cppcu

Username:TRIAL-64318039
Password:6p77v72edp

Username:TRIAL-64318045
Password:32r4avdmu6

Username:TRIAL-64318053
Password:u6jcxs6m3c

Username:TRIAL-64318057
Password:25556cthjn

Username:TRIAL-64318067
Password:f4n8uekcxe

Username:TRIAL-64318075
Password:7p87dcnte4

Username:TRIAL-64318071
Password:j38243a8fr

Username:TRIAL-64318086
Password:xac26te8dx

Username:TRIAL-64318112
Password:bmt245262p

Username:TRIAL-64318130
Password:63rvcata5n

+ نوشته شده در  سه شنبه دوازدهم اردیبهشت 1391ساعت 0:58  توسط نيما  | 

NOD32 ID Update Time : 2012-4-27Username:TRIAL-65158939
Password:a4ux5ruffx

Username:TRIAL-65158966
Password:fv5nv4suc4

Username:TRIAL-65158973
Password:hrvtestkj6

Username:TRIAL-65159008
Password:jpxuxxh2kf

Username:TRIAL-65159043
Password:sc2saxf5mn

Username:TRIAL-65159050
Password:5tckt4jecu

Username:TRIAL-65159047
Password:3tstkfthtj

Username:TRIAL-65159063
Password:4vnmph2c3c

Username:TRIAL-65159056
Password:jscxbjkcac

Username:TRIAL-65159088
Password:sfdtmjjecj

Username:TRIAL-65159097
Password:aexxcmbarb

Username:TRIAL-65159099
Password:j3hmd4bube

Username:TRIAL-65159111
Password:uc4t8brxpd

Username:TRIAL-65159127
Password:vd2mcbvru7

[2012-4-24]

Username:TRIAL-64951796
Password:daj38r6xvx

Username:TRIAL-64951812
Password:ebftbsar5r

Username:TRIAL-64951819
Password:f6a2tfcfas

Username:TRIAL-64951830
Password:kvkxjr5425

Username:TRIAL-64951847
Password:shr3srvcuh

Username:TRIAL-64951851
Password:vfbs2bmact

Username:TRIAL-64951869
Password:53ev8bek87

Username:TRIAL-64951873
Password:ppe5jmt77h

Username:TRIAL-64951886
Password:55cpbckde2

Username:TRIAL-64951889
Password:5xj5mex75r

Username:TRIAL-64951900
Password:8rv3cppss5

Username:TRIAL-64951905
Password:f8p5pa5722

Username:TRIAL-64951904
Password:bpftjbdnbd

Username:TRIAL-64953873
Password:f3mej5rrjh

[2012-4-22]

Username:TRIAL-64854895
Password:42edna4ah3

Username:TRIAL-64854895
Password:42edna4ah3

Username:TRIAL-64854895
Password:42edna4ah3

Username:TRIAL-64854895
Password:42edna4ah3

Username:TRIAL-64854895
Password:42edna4ah3

Username:TRIAL-64855005
Password:2ajjbxptk8

Username:TRIAL-64951655
Password:76mbj7v4ea

Username:TRIAL-64951636
Password:t4ax7adaua

Username:TRIAL-64951643
Password:uu45pxf24c

Username:TRIAL-64951675
Password:5h533xe45j

Username:TRIAL-64951671
Password:3jj8tdp7k8

Username:TRIAL-64951669
Password:88j6n83um4

Username:TRIAL-64951678
Password:jnux8c57ca

Username:TRIAL-64951674
Password:fpb72reatx

[2012-4-20]

Username:TRIAL-64852956
Password:tbmxa3khh8

Username:TRIAL-64854702
Password:mbcjbkcn6m

Username:TRIAL-64854694
Password:xnsjrna7n2

Username:TRIAL-64854678
Password:jemkpt66rr

Username:TRIAL-64852944
Password:u8avdk6mtp

Username:TRIAL-64852929
Password:nfd8epp5k4

Username:TRIAL-64852891
Password:f25vskc7u6

Username:TRIAL-64852875
Password:ev75pj8dpc

Username:TRIAL-64852877
Password:u423vxvfx4

Username:TRIAL-64852867
Password:pam57n6u8p

Username:TRIAL-64702775
Password:hhjrnep5b5

Username:TRIAL-64702757
Password:n5mtd8v376

Username:TRIAL-64702754
Password:7xuu8u7vxe

Username:TRIAL-64702750
Password:kaumvjtb25

[2012-4-16]

Username:TRIAL-64586583
Password:m874t47xpb

Username:TRIAL-64485256
Password:fpjn2fsvj3

Username:TRIAL-64485311
Password:hmrvusxvex

Username:TRIAL-64485327
Password:jnmrxt5rmr

Username:TRIAL-64485336
Password:ete2mnurrx

Username:TRIAL-64485336
Password:ete2mnurrx

Username:TRIAL-64318153
Password:k5n4xs328x

Username:TRIAL-64318153
Password:k5n4xs328x

Username:TRIAL-64318153
Password:k5n4xs328x

Username:TRIAL-64586507
Password:fbjam6786b

Username:TRIAL-64586542
Password:pxk7x66c7h

Username:TRIAL-64586541
Password:36tcxv6jxv

Username:TRIAL-64586535
Password:6uafk7scef

[2012-4-11]

Username:TRIAL-64318162
Password:vj2vfv5ax6

Username:TRIAL-64318072
Password:pjea7xxr7b

Username:TRIAL-64318041
Password:x37b4cppcu

Username:TRIAL-64318039
Password:6p77v72edp

Username:TRIAL-64318045
Password:32r4avdmu6

Username:TRIAL-64318053
Password:u6jcxs6m3c

Username:TRIAL-64318057
Password:25556cthjn

Username:TRIAL-64318067
Password:f4n8uekcxe

Username:TRIAL-64318075
Password:7p87dcnte4

Username:TRIAL-64318071
Password:j38243a8fr

Username:TRIAL-64318086
Password:xac26te8dx

Username:TRIAL-64318112
Password:bmt245262p

Username:TRIAL-64318130
Password:63rvcata5n

+ نوشته شده در  شنبه نهم اردیبهشت 1391ساعت 8:15  توسط نيما  | 

NOD32 ID Update Time : 2012-04-10


Nod32 username and password 2012
برای بروز رسانی آنتی ویروس نود 32 از یوزرنیم پسورد های زیر استفاده نمایید

Username:TRIAL-64280095
Password:7un4deba4s

Username:TRIAL-64280090
Password:xdv23uvutv

Username:TRIAL-64280118
Password:ard326hsem

Username:TRIAL-64280112
Password:dft6md5jx7

Username:TRIAL-64280142
Password:dm42kupash

Username:TRIAL-64280146
Password:2b48v74upt

Username:TRIAL-64280156
Password:xj7uhh62pj

Username:TRIAL-64280158
Password:xdeasmjsdb

Username:TRIAL-64280168
Password:vnjvdxkvd4

Username:TRIAL-64280170
Password:p2j3j6b7c8

Username:TRIAL-64280194
Password:m785b372p8

Username:TRIAL-64280198
Password:p7svhkuv8j

Username:TRIAL-64280240
Password:mfdsdhvhpc

Username:TRIAL-64280408
Password:d8t2n2fhmd

Username:TRIAL-64280413
Password:mpm32juvua

Username:TRIAL-64280415
Password:vc6p3xuhdd

Username:TRIAL-64280428
Password:3xr34c2vsh

+ نوشته شده در  شنبه نهم اردیبهشت 1391ساعت 8:6  توسط نيما  | 

NOD32 ID Update Time :2012 -04 -22


virus database version :  v.7074 (2012   04  21) 

Username:TRIAL-64915793
Password:eevdkvcbtp

Username:TRIAL-64915795
Password:8rvfr43msu

Username:TRIAL-64915807
Password:n6s4hrst3c

Username:TRIAL-64915824
Password:3a6funbmkc

Username:TRIAL-64915828
Password:r3h45f2cd8

Username:TRIAL-64915845
Password:bstbcatt23

Username:TRIAL-64915846
Password:xmm6cftmak

Username:TRIAL-64915879
Password:jfu8nasx48

Username:TRIAL-64915871
Password:utb85cpfmm

Username:TRIAL-64915899
Password:3nk2xnkuhr

Username:TRIAL-64915914
Password:s5v62ar46e

Username:TRIAL-64916290
Password:me6srp7au8

Username:TRIAL-64916310
Password:c5kmdmdjhn

Username:TRIAL-64916390
Password:ku3k4ae2ap

Username:TRIAL-64916393
Password:33tjam65je

Username:TRIAL-64916407
Password:sf6nb8ab65

Username:TRIAL-64916406
Password:6mdub3ahvh

+ نوشته شده در  یکشنبه سوم اردیبهشت 1391ساعت 15:44  توسط نيما  | 

NOD32 ID Update Time :2012- 04- 21

virus database version : v.7073 (20120420)


Username:TRIAL-64854938
Password:sk3dpcs722

Username:TRIAL-64855003
Password:6xje6s3hk4

Username:TRIAL-64854963
Password:32xnf3n74e

Username:TRIAL-64855053
Password:xcxmpks6a5

Username:TRIAL-64855013
Password:nu6juurb3u

Username:TRIAL-64855086
Password:dn2eue4xd6

Username:TRIAL-64855075
Password:8vmh66bcns

Username:TRIAL-64855133
Password:7a6854fsdd

Username:TRIAL-64855046
Password:vj7f7ure54

Username:TRIAL-64855162
Password:jkm84c4nx6

Username:TRIAL-64855166
Password:6amfdnfavf

Username:TRIAL-64855213
Password:7hs6f77svj

Username:TRIAL-64855221
Password:u6c6248bd7

Username:TRIAL-64855277
Password:jub7vke6jm

Username:TRIAL-64855261
Password:hsedskabct

Username:TRIAL-64855300
Password:2v8cf5mtmv

Username:TRIAL-64855331
Password:sefbmrvued

+ نوشته شده در  شنبه دوم اردیبهشت 1391ساعت 0:43  توسط نيما  | 

NOD32 ID Update Time :2012 -04- 18


virus database version :    v.7061 (2012  04 17)

Username:TRIAL-64720149
Password:u7ujhu2esn

Username:TRIAL-64720155
Password:rfeevmdma5

Username:TRIAL-64720168
Password:pkrfs4tjvm

Username:TRIAL-64720166
Password:v8rcmv68xf

Username:TRIAL-64720202
Password:x8sd54sn2t

Username:TRIAL-64720161
Password:6ferd5fj6k

Username:TRIAL-64720204
Password:rjtfa8fxx2

Username:TRIAL-64720229
Password:akad4cdkjj

Username:TRIAL-64720234
Password:h44fdur2se

Username:TRIAL-64720255
Password:45jd7xnkd3

Username:TRIAL-64721926
Password:ta7m5tpt7d

Username:TRIAL-64721986
Password:5n6vcn8aa7

Username:TRIAL-64721988
Password:dapjd58utc

Username:TRIAL-64722002
Password:hvauehda7e

Username:TRIAL-64722006
Password:kutnm547pr

Username:TRIAL-64722025
Password:ks2u38ksja

Username:TRIAL-64722024
Password:earkuavbup

Username:TRIAL-64722024
Password:earkuavbup

+ نوشته شده در  چهارشنبه سی ام فروردین 1391ساعت 10:38  توسط نيما  | 

NOD32 ID Update Time :2012- 04- 16


virus database version :      v.7056 (2012  04  15)

Username:TRIAL-64580797
Password:3t5n4tc85p

Username:TRIAL-64580814
Password:8darbs7j24

Username:TRIAL-64580823
Password:pctu2uxceu

Username:TRIAL-64580839
Password:5mxu4p4cc5

Username:TRIAL-64581881
Password:taupeb43s2

Username:TRIAL-64581890
Password:7p8h2e6cj7

Username:TRIAL-64581946
Password:djhbavp7fn

Username:TRIAL-64581928
Password:33anmsh4jp

Username:TRIAL-64581994
Password:tsnbtvfkda

Username:TRIAL-64581982
Password:37jj5ep7ec

Username:TRIAL-64582172
Password:e4u72ed4mp

Username:TRIAL-64582168
Password:b4berun75e

Username:TRIAL-64582232
Password:v5td4588rc

Username:TRIAL-64582250
Password:rhrbbb4bvb

Username:TRIAL-64583259
Password:hpd2cjmvb8

Username:TRIAL-64583269
Password:mfpv4tdh2j

Username:TRIAL-64583312
Password:raj55n5m8x

Username:TRIAL-64583305
Password:nfrxk23v3v

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و هشتم فروردین 1391ساعت 11:49  توسط نيما  | 

مطالب قدیمی‌تر